همایش بزرگ گریماس در کرمانشاه 11 آبان 98

  همایش بزرگ گریماس در شهر کرمانشاه  با تشکر از: رئیس اتحادیه انجمن آموزشگاه داران:سرکار خانم زرپوش رئیس اتحادیه آرایشگران:سرکار خانم کندوله سازمان فنی و حرفه ای استان کرمانشاه تقدیر از مدرسین طلایی گریماس: سرکار خانم سپیده زیبایی (سالن وارین) سرکار خانم مهسا قلخانی (آموزشگاه پری شاد) سرکار خانم سارا همت پور (سالن یانیز) سرکار…