پالت شیشه ای

یکی از مزایای شفاف بودن این پالت، قرار دادن آن مقابل صورت و تشخیص صحیح رنگ فون و تیرگی و روشنی مدل می باشد.

null

palette

کاربرد

ترکیب فون ها با یکدیگر  و ترکیب پودر ها و سایه ها

توصیه

فون مورد را روی پالت شیشه ای زده و روی پوست قرار دهید و رنگ فون (تیرگی و روشنی) را مطابق پوست انتخاب کنید.

محصولات مرتبط