طراحی بادوام روزانه ابرو

دغدغه اين فصل براي خانم هايي كه ابروهايشان را هر روز طراحي می كنند اين است كه با تعرق و یا رطوبت هوا و دست كشيدن روی صورت پاک و پخش نشود، بنابراين بايد از محصولات و وسيله هايی استفاده كنند كه ضد آب بوده و در عين حال آسيبی به پوست و موهای ابرو…