ایجاد سایه روشن در صورت

در دنياي گريم و ميكاپ تنها فون زدن و يا همان كرم پودر روی صورت حرفه ای نبوده و زيباتر آن است كه بعد از يكدست كردن پوست صورت با فونديشن، بوسيله تيرگی و روشنی ها ابعاد صورتمان را بيشتر نمايان سازيم و يا به عبارت ديگر در صورت خود بعد و حجم بوجود بياوريم.…