آموزش کاربرد تند لاک

تصویر1: تندلاک گریماس نوعی لاک الکل بیس می باشد که برای رنگ دادن به دندان می توان از آن استفاده کرد.این محصول روی دندان های میپر شده و مصنوعی استفاده می شود. چون سطوح دندان متخلخل است پاک کردن تند لاک از روی آن دشوار است. تصویر2: دندان را با دستمال کاغذی خشک کنید. بطری…