برگزاری همایش اصفهان توسط مدرس طلایی گریماس

همایش موفق معرفی محصولات گریماس توسط مدرس طلایی گریماس جناب آقای موسوی نیا در شهر اصفهان آموزشگاه چهل سی برگزار شد.
برای شرکت در همایش های بعدی ویژه آقایان با جناب آقای رجاء نماینده استان اصفهان هماهنگی فرمایید.

photo_2019-01-23_17-39-06

photo_2019-01-23_17-40-11