حضور رئیس انجمن آموزشگاه داران در آکادمی گریماس

حضور و تقدیر رئیس انجمن آموزشگاه داران شرق تهران سرکار خانم جعفری به همراه هیئت مدیره محترمشان از سرکار خانم مصیبی و شرکت گریماس بایت برگزاری دوره ارتقاء مهارت مدیران و مربیان آموزشگاه داران شرق تهران

%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86