دوره های بازآموزی مدرسان طلایی گریماس 2018

گروه اول مدرسین:

گروه دوم مدرسین:

گروه سوم مدرسین:

گروه چهارم مدرسین:

گروه پنجم مدرسین:

گروه ششم مدرسین:

گروه هفتم مدرسین:

گروه هشتم مدرسین:

گروه نهم مدرسین:

گروه دهم مدرسین:

گروه یازدهم مدرسین: