خون کپسول خوراکی

این خون کپسولی تهیه شده از مواد گیاهی که با پودر قرمز پر شده، وقتی با بزاق ترکیب می شود، ایجاد خون می کند.

کاربرد انحصاری:

استفاده برای جلوه های ویژه گوناگون در سینما و تاتر

blood-caps