خون لخته

یک خمیر غلیظ قرمز تیره است که برای ایجاد زخم های قدیمی (خون لخته شده) بکار می رود.

کاربرد انحصاری:

در گریم سینمایی و جلوه های ویژه برای ایجاد خون لخته بکار برده می شود.

blood-paste