خون روشن

خون مایع گریماس، خونی است که درخشندگی خود را حفظ کرده و خشک نمی شود. برای پرداخت زخمها استفاده شده و می توان آن را مستقیماً روی پوست به کار برد. 
خون مایع در بطریهای 100 و 1000 میلی لیتری موجود می باشد.

خون روشن مناسب گریم سینمایی در شب بوده و حاوی اکسیژن می باشد.

day-blood