خون تیره

خون مایع گریماس، خونی است که درخشندگی خود را حفظ کرده و خشک نمی شود. برای پرداخت زخمها استفاده شده و می توان آن را مستقیماً روی پوست به کار برد. 
خون مایع در بطریهای 100 و 1000 میلی لیتری موجود می باشد.

خون تیره مناسب گریم سینمایی در روز بوده و بدون اکسیژن می باشد.

night-blood