استاپل پاستا

چسب جامد مات:

روش مصرف

پس از پایان میک آپ چشم قشر نازکی از استاپل پاستا را بوسیله قلم موی خشک بر روی سایه زده و روی آن از اکلیل های گریماس بزنید.

کاربرد

به دلیل مات بودن، در تصویر رفله ایجاد نمی نماید و به هیچ عنوان به سایه صدمه نمی زند.

null

pasta

کاربرد تکنیکی

در سینما برای آقایان استاپل پاستا را بر روی پوست زده و با کمک خرده مو وول کرپ ته ریش طبیعی ساخته می شود.

کاربرد انحصاری

تنها چسب جامد مات می باشد.

توصیه

با کلیزینگ کرم به راحتی از روی صورت پاک می شود.